Contacte

Nom i cognom

Universitat Autònoma de Barcelona 

Edifici K-1002 · 08193 Bellaterra (Barcelona)

Clàusula informativa de protecció de dades

D’acord amb el que preveu l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), us informem que les vostres dades personals seran tractades, amb el vostre consentiment, amb la finalitat d’enviar-vos informació relacionada amb la Xarxa AccessCat. 

La base legitimadora del tractament és el consentiment, en els termes de l’article 6.1.a, en relació amb l’article 4.11 del RGPD. La Universitat Autònoma de Barcelona, responsable del tractament, no cedirà les vostres dades personals a terceres persones i a d’altres destinataris sense el vostre consentiment, excepte en els casos legalment previstos o quan sigui de compliment obligat, i les vostres dades no seran objecte de transferència internacional. 

Les vostres dades seran conservades mentre siguin necessàries per a les finalitats del tractament. El tractament de les vostres dades personals no implica la presa de decisions automatitzades, ni l’elaboració de perfils predictius de preferències personals, comportaments o actituds. 

D’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment, i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i portabilitat mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del tractament (anna.matamala@uab.cat), o a la Secretaria General de la UAB, campus universitari de Bellaterra, Edifici del Rectorat, Pça. Acadèmica, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) (sec.general@uab.cat), acompanyant a la sol·licitud còpia del vostre DNI o de qualsevol altre document que us identifiqui. 

Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/) i consultar el Delegat de Protecció de Dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat).