Declaració d’accessibilitat del lloc web de la Xarxa AccessCat

Declaració d’accessibilitat

La Xarxa AccessCat s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web d'acord amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d'ara endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.accesscat.net/

Situació de compliment

Aquest lloc web és plenament conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i la norma tècnica UNE-EN301549 (gener 2022), que conté tots els requisits d’accessibilitat aplicables.

Preparació de la declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració s’ha preparat el 20 de febrer de 2024.

La declaració s'ha preparat a través d'una auditoria d'accessibilitat de l’empresa TOTHOMweb S.L.. TOTHOMweb S.L. és una empresa acreditada per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) com a entitat d’inspecció que analitza l’accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils en base a segons la norma EN301549 V.3.2.1 2021.

Darrera revisió de la declaració: 20 de febrer de 2024.

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Podeu fer qualsevol comunicació sobre els requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018):

Exemples de comunicacions que podeu fer per aquestes vies:

  • Dir-nos si el lloc web no compleix algun requisit d’accessibilitat.
  • Informar-nos de dificultats per accedir al contingut.
  • Fer-nos preguntes o propostes de millora sobre l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions les rebrà i respondrà la Unitat de Web de l'Àrea de Comunicació i Promoció, com a Unitat Responsable d'Accessibilitat (URA) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per demanar informació o enviar una queixa (article 12 del Reial Decret 1112/2018) heu de fer servir el formulari de “Sol·licitud genèrica”.

La Unitat de Web de l'Àrea de Comunicació i Promoció, com a Unitat Responsable d'Accessibilitat (URA) de la Universitat Autònoma de Barcelona, rebrà la sol·licitud i hi donarà resposta.

Qualsevol persona física o jurídica pot enviar queixes sobre el compliment del Reial Decret 1112/2018. També pot demanar informació sobre els continguts que la normativa no inclou.

Les sol·licituds i queixes es registren d’acord amb la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació

Si es desestima la vostra sol·licitud o queixa, si no esteu d’acord amb la decisió presa o si la resposta no compleix l’article 12.5 del RD 1112/2018, podeu fer una reclamació per:

  • conèixer i oposar-te als motius per què s’ha desestimat,
  • demanar que s’adoptin les mesures oportunes si no esteu d’acord amb la decisió,
  • exposar les raons per les quals considereu que la resposta no compleix els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació si han passat 20 dies hàbils i no heu rebut resposta.

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 es pot iniciar a través del formulari de “Sol·licitud genèrica”.

L'Àrea de Comunicació i Promoció, com a superior jeràrquic de la Unitat Responsable d'Accessibilitat (URA) de la Universitat Autònoma de Barcelona, rebrà la sol·licitud i hi donarà resposta.

El compromís de la Universitat Autònoma de Barcelona per l'accessibilitat del web de la Xarxa AccessCat

El web de la Xarxa AccessCat vol facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals o d’aspectes tècnics del context (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, hem adoptat les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C. El seu objectiu és eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís de la Universitat Autònoma de Barcelona és mantenir el compliment del nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), com exigeixen les legislacions europea i estatal a les administracions públiques.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres. Aquestes normes s'apliquen a tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic. L’objectiu és que, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d’accessibilitat de la norma EN 301 549 v3.2.1 (d’agost de 2021) per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma EN 301 549 v3.2.1 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d’agost de 2018. Concretament, cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva cal complir-la obligatòriament, però no és directament aplicable. Per això, s’ha desenvolupat un Reial Decret d'àmbit estatal que desenvolupa l’abast i els requisits mínims. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.