I Convocatòria d’Activitats d'Estandardització (2023)

Objectiu de la convocatòria

Aquesta convocatòria pretén finançar actuacions de grups de la Xarxa AccessCat que tinguin com a objectiu participar en l’elaboració de normes/estàndards o documents d’alt nivell (policy papers, etc.) en institucions, organismes de normalització i referents europeus i internacionals, en l’àmbit de l’accessibilitat a la comunicació i la informació.

L’actuació s’ha de desenvolupar el 2023.

Finançament

Es preveu finançar 2 activitats d’estandardització durant el 2023, prioritàriament de grups diferents. El pressupost total disponible per al conjunt de missions finançades és de 3.000 euros. El nombre d’activitats finançades i la quantitat finançable es poden modificar per acord del Comitè Executiu segons la disponibilitat pressupostària.

Es podran finançar, sempre que estigui justificat, despeses de viatge, manutenció i allotjament.

Caldrà seguir el procediment establert per l’entitat coordinadora pel que fa a la gestió de viatges i inscripcions, si escau, i a la justificació de despeses.

Procediment

Qualsevol membre de la xarxa pot presentar una proposta, sempre que tingui l’aval de l’investigador principal del grup. 

Només podran presentar propostes les persones que estiguin donades d’alta com a membres de la xarxa.

La proposta s’ha de presentar fent servir el formulari de I Convocatòria d’activitats d’estandardització.

Un cop rebut el formulari, la promotora en confirmarà recepció amb còpia a la persona que presenta la proposta i a l'investigador principal del grup, que haurà de donar-hi el vistiplau. 

La persona que presenta la proposta es fa responsable d’executar-la en el termini previst i de fer-ne seguiment.

El termini de presentació de sol·licituds és el 12 de juliol 2023 i es preveu publicar la resolució de la convocatòria en un termini màxim de 10 dies hàbils un cop finalitzat el termini.

Criteris d’avaluació 

La promotora de la xarxa comprovarà que la proposta sigui tècnicament correcta i elegible. Si no ho és, n'informarà la persona que ha presentat la proposta amb còpia a l'investigador principal del grup.

El Comitè Executiu avaluarà les propostes elegibles tenint en compte els següents factors: a) adequació de la proposta als objectius de la convocatòria i de la xarxa (4 punts); b) impacte previst (4 punts); c) cost previst i pressupost disponible (2 punts). Si la puntuació no arriba a un mínim de 6 punts, l’activitat no serà finançable.

Un cop s‘hagi dut a terme l’activitat d’estandardització, i en un termini no superior a 15 dies hàbils des que s’hagi finalitzat, caldrà enviar l’informe d’avaluació de l’actuació.

Publicitat

Cal fer explícit el suport de la xarxa incloent en les comunicacions públiques sobre aquesta activitat i en els materials generats:

Proposem aquesta frase: “Aquesta [activitat/xxx] forma part de les activitats de la Xarxa AccessCat i té el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya (2021XARDI00007)”.

Contacte

Per a més informació, podeu escriure a xarxa.accesscat@uab.cat