I Convocatòria de Missions Internacionals (2023)

Objectiu de la convocatòria

Aquesta convocatòria pretén finançar el desenvolupament de missions internacionals en les quals els membres de la Xarxa AccessCat puguin adquirir noves habilitats i coneixements que facilitin la valorització i transferència de la seva recerca, en l’àmbit de l’accessibilitat a la comunicació i la informació.

La missió internacional ha de tenir un objectiu clar i concret vinculat a la transferència de resultats.

L’actuació s’ha de desenvolupar el 2023.

Finançament

Es preveu finançar 5 missions internacionals durant el 2023, prioritàriament de grups diferents. El pressupost total disponible per al conjunt de missions finançades és de 7.500 euros. El nombre de missions finançades i la quantitat finançable es poden modificar per acord del Comitè Executiu segons la disponibilitat pressupostària. 

Es podran finançar, sempre que estigui justificat, despeses de viatge, manutenció i allotjament.

Caldrà seguir el procediment establert per l’entitat coordinadora pel que fa a la gestió de viatges i inscripcions, si escau, i a la justificació de despeses.

Procediment

Qualsevol membre de la xarxa pot presentar una proposta, sempre que tingui l’aval de l’investigador principal del grup. 

Només podran presentar propostes les persones que estiguin donades d’alta com a membres de la xarxa.

La proposta s’ha de presentar fent servir el formulari de I Convocatòria de missions internacionals.

Un cop rebut el formulari, la promotora en confirmarà recepció amb còpia a la persona que presenta la proposta i a l'investigador principal del grup, que haurà de donar-hi el vistiplau. 

La persona que presenta la proposta es fa responsable d’executar-la en el termini previst i de fer-ne seguiment.

El termini de presentació de sol·licituds és el 12 de juliol 2023 i es preveu publicar la resolució de la convocatòria en un termini màxim de 10 dies hàbils un cop finalitzat el termini.

Criteris d’avaluació 

La promotora de la xarxa comprovarà que la proposta sigui tècnicament correcta i elegible. Si no ho és, n'informarà la persona que ha presentat la proposta amb còpia a l'investigador principal del grup.

El Comitè Executiu avaluarà les propostes elegibles tenint en compte els següents factors: a) adequació de la proposta als objectius de la convocatòria i de la xarxa (4 punts); b) impacte previst (4 punts); c) cost previst i pressupost disponible (2 punts). Si la puntuació no arriba a un mínim de 6 punts, l’activitat no serà finançable.

No es finançaran congressos de recerca, intercanvis de coneixements de recerca ni activitats únicament acadèmiques.

Un cop s‘hagi dut a terme la missió internacional, i en un termini no superior a 15 dies hàbils des que s’hagi finalitzat, caldrà enviar l’informe d’avaluació de l’actuació.

Publicitat

Cal fer explícit el suport de la xarxa incloent en les comunicacions públiques sobre aquesta activitat i en els materials generats:

Proposem aquesta frase: “Aquesta [activitat/xxx] forma part de les activitats de la Xarxa AccessCat i té el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya (2021XARDI00007)”.

Contacte

Per a més informació, podeu escriure a xarxa.accesscat@uab.cat