I Convocatòria de Solucions Disruptives (2024)

Objectiu de la convocatòria

La missió de la Xarxa AccessCat és promoure la transferència de resultats de recerca en accessibilitat a la informació i la comunicació mitjançant diverses actuacions.

Aquesta convocatòria respon a una de les actuacions previstes i té com a objectiu finançar estudis de valorització de solucions disruptives relacionades amb l’accessibilitat a la informació i la comunicació. Englobem dins de solucions disruptives tant tecnologies com serveis o coneixements innovadors.

S’encoratja els investigadors a presentar tant solucions en estadis inicials com solucions en estadis més avançats, sempre que tinguin com a objectiu avançar en la seva valorització i acostament al mercat.

Finançament

Es preveu finançar dues solucions en la convocatòria de 2024. El pressupost disponible és de 20.000€ per a cada solució. 

Aquest import es podrà dedicar a finançar prioritàriament:

  • Assessoraments en el procés de valorització i transferència.
  • Estudis de mercat i activitats que permetin conèixer el potencial de comercialització de la tecnologia o servei/coneixement.
  • Activitats que permetin augmentar significativament la TRL i la BRL de les tecnologies o serveis/coneixements.
  • Pla de comercialització de la tecnologia o servei/coneixement i activitats que permetin validar amb dades reals el model de negoci.
  • Suport en l’elaboració de l’estructura financera i la cerca d’inversors i socis, per a la creació d’empreses.

També es podran finançar despeses de viatges, manutenció i allotjament, com altres despeses necessàries per als objectius de la convocatòria sempre que estiguin relacionades amb els estudis, assessoraments i activitats anteriors, estiguin degudament justificades i siguin subvencionables segons les bases reguladores de l'AGAUR.

Caldrà seguir el procediment establert per l’entitat coordinadora pel que fa a la gestió de viatges i inscripcions, si escau, i a la justificació de despeses.

Les despeses s’han d’executar des del moment de resolució de la convocatòria fins al novembre de 2024.

Procediment

Podran presentar propostes les persones que estiguin donades d’alta com a membres de la xarxa i que tinguin l’aval de l’investigador principal del grup.

El procediment té dues fases.

Fase 1. Presentació de la proposta escrita

Les propostes s’han de presentar fent servir el formulari de I Convocatòria de solucions disruptives. Es poden presentar en català, castellà o anglès. Es demana brevetat i concreció en la sol·licitud.

El termini de presentació de propostes s’obre el dia 1 de desembre de 2023 i finalitza el dia 15 de gener de 2024. 

Un cop rebut el formulari, la promotora comprovarà que l’investigador forma part de la Xarxa AccessCat i que s’ha inclòs tota la informació requerida. Tot seguit, confirmarà recepció del formulari a la persona que presenta la proposta amb còpia a l'investigador principal del grup, que haurà de donar-hi el vistiplau. En cas de no rebre el correu de confirmació de recepció en un termini de 4 dies hàbils, caldrà que la persona que presenta la proposta es posi en contacte amb xarxa.accesscat@uab.cat.

Les propostes rebudes durant el període de Nadal (del 22 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024) rebran el correu de confirmació de recepció a partir del 9 de gener de 2024.

Les propostes que superin els 60 punts a la primera fase (vegeu criteris d’avaluació) passaran a la segona fase. Es comunicaran les propostes que han superat la primera fase el dia 1 de març.

Fase 2. Presentació oral de les propostes que passin la primera fase

Els investigadors responsables de les propostes que hagin passat la primera fase hauran de presentar-les davant la comissió avaluadora en la jornada prevista inicialment per al dia 19 de març de 2024. Oportunament, es faran arribar les instruccions concretes sobre el format de presentació.

Criteris d’avaluació 

L’avaluació es durà a terme en dues fases:

Fase 1. Avaluació de la proposta escrita

La comissió avaluadora durà a terme aquesta avaluació a partir dels criteris següents, sempre en relació amb l'àmbit de l'accessibilitat a la informació i la comunicació:

  • Viabilitat dels objectius a assolir i impacte dels estudis, assessoraments i activitats en l’assoliment d’aquests objectius: 35%
  • Necessitat i urgència de les actuacions de valorització: 15%
  • Mercat potencial i avantatge competitiu: 15%
  • Possible impacte de la solució: 20%
  • Potencial innovador i disruptiu: 15%

Fase 2. Avaluació de la proposta oral

La comissió avaluadora durà a terme aquesta avaluació amb una rúbrica que tindrà en compte la viabilitat, l’impacte, el potencial innovador i disruptiu, la capacitat de comunicació i l’opinió del públic assistent en la jornada. 

La comissió avaluadora estarà formada per tres experts independents. La promotora de la xarxa actuarà de secretària de la comissió avaluadora, amb veu però sense vot.

Si les solucions finançades no formen part del catàleg de tecnologies i serveis de la xarxa, s’hi incorporaran. Caldrà que l’investigador responsable aporti tota la informació requerida.

Elegibilitat

Les solucions han de tenir relació amb l’accessibilitat a la informació i la comunicació. 

Les solucions han d’estar liderades per membres de la xarxa.

L’investigador principal del grup de recerca hi ha de donar el vistiplau. 

Tot i que els grups de recerca poden presentar més d’una solució, es preveu finançar un màxim d’una solució per grup.

Confidencialitat

Tota la informació compartida en el marc d’aquesta convocatòria es tractarà com a informació confidencial d’acord amb la clàusula dissetena del conveni de la xarxa.

Publicitat

Cal fer explícit el suport de la xarxa incloent en les comunicacions públiques i en els materials generats:

Proposem aquesta frase: “Aquesta [activitat/xxx] forma part de les activitats de la Xarxa AccessCat, que té el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya (2021XARDI00007)”.

Contacte

Per a més informació, podeu escriure a xarxa.accesscat@uab.cat

Resolució de la Convocatòria

Aquí podeu consultar les puntuacions finals.