I Convocatòria d’Activitats de Sensibilització sobre Accessibilitat (2023)

Objectiu de la convocatòria

Aquesta convocatòria pretén finançar actuacions de grups de la Xarxa AccessCat que tinguin com a objectiu sensibilitzar el teixit social i empresarial sobre l’accessibilitat en la informació i la comunicació a partir dels coneixements generats pels grups de recerca. Aquestes actuacions de sensibilització es poden dur a terme en activitats organitzades per altres institucions (Festa de la Ciència o similars) o mitjançant activitats creades ad hoc pels grups. 

Aquesta convocatòria prioritzarà actuacions relacionades amb entorns culturals, educatius o de mitjans. Es valoraran propostes relacionades amb fires de divulgació adreçades al teixit social com també fires sectorials especialitzades.

L’actuació s’ha de desenvolupar el 2023. La tardor del 2023 es preveu obrir una nova convocatòria per al 2024.

Finançament

Es preveu finançar 12 activitats de sensibilització durant el 2023, prioritàriament una per grup. El pressupost disponible és de 12.000 euros (1.000€ màxim per activitat). El nombre d’activitats finançades i la quantitat finançable es poden ampliar per acord del Comitè Executiu segons les necessitats pressupostàries. 

Es podran finançar, sempre que estigui justificat, despeses de viatge, manutenció i allotjament, inscripcions a fires, congressos i similars, despeses de contractació de serveis imprescindibles per a la realització de l’actuació, com també altres despeses necessàries finançables segons les bases reguladores d’AGAUR.

Caldrà seguir el procediment establert per l’entitat coordinadora pel que fa a la gestió de viatges i inscripcions, si escau, i a la justificació de despeses.

Procediment

Qualsevol membre de la xarxa pot presentar una proposta, sempre que tingui l’aval de l’investigador principal del grup. 

Només podran presentar propostes les persones que estiguin donades d’alta com a membres de la xarxa.

La proposta s’ha de presentar fent servir el formulari de I Convocatòria d’activitats de sensibilització sobre accessibilitat

Un cop rebut el formulari, la promotora en confirmarà recepció amb còpia a la persona que presenta la proposta i a l'investigador principal del grup, que haurà de donar-hi el vistiplau. 

La persona que presenta la proposta es fa responsable d’executar-la en el termini previst i de fer-ne seguiment.

La convocatòria està oberta permanentment i es preveu resoldre cada proposta en un termini màxim de 10 dies hàbils. El mes d’agost no es considera hàbil.

Criteris d’avaluació 

En les activitats hi haurà de participar com a mínim un grup de recerca de la xarxa. Es prioritzaran les activitats realitzades per més d’un grup en les quals també participin associacions amb les quals se signin convenis de col·laboració.

La promotora de la xarxa comprovarà que la proposta sigui tècnicament correcta i elegible. Si no ho és, n'informarà la persona que ha presentat la proposta amb còpia a l'investigador principal del grup.

El Comitè Executiu avaluarà les propostes elegibles tenint en compte els següents factors: a) tipus d’actuació i entorn en el qual està previst desenvolupar-la; b) impacte previst; c) col·laboració amb altres grups o teixit social/empresarial en l’activitat; d) cost previst i pressupost disponible. 

No es finançaran actuacions que no siguin de sensibilització i divulgació de resultats de la recerca al teixit social o empresarial. Per exemple, no es finançaran congressos de recerca o activitats únicament acadèmiques.

Fins al 30 de maig la convocatòria prioritzarà el finançament d'una actuació per grup. A partir de l’1 de juny s’acceptaran les propostes de manera oberta per ordre d’arribada, si compleixen els requisits mentre hi hagi disponibilitat pressupostària.

Un cop s‘hagi dut a terme l’activitat de sensibilització o transferència, i en un termini no superior a 15 dies hàbils des que s’hagi finalitzat, caldrà enviar l’informe d’avaluació de l’actuació.

Publicitat

Cal fer explícit el suport de la xarxa incloent en les comunicacions públiques sobre aquesta activitat i en els materials generats:

Proposem aquesta frase: “Aquesta [activitat/xxx] forma part de les activitats de la Xarxa AccessCat i té el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya (2021XARDI00007)”.

Contacte

Per a més informació, podeu escriure a xarxa.accesscat@uab.cat